Parkio.eu
Parkio.eu
Informácia o spracúvaní osobných údajov
v zmysle článku 12, 13 a 14 GDPR (ďalej len “Informácia”)
 
Informácia opisuje, akým spôsobom prevádzkovateľ Parkio – servicos informaticos, Lda., so sídlom Ieua - Incubadora Empresas Universidade Aveiro, Campus Santiago Edificio 1 3810-193 Aveiro, identifikačné číslo: 514 609 206 , (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje. Ak Vám je z tejto Informácie niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť vysvetlíme. Osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
 1. Základné pojmy
 
 1. Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a pod.
 
 1. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 
 1. Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
 
 1. Spracúvanie osobných údajov – činnosť alebo spracovateľské operácie, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
 
 1. Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 
 1. Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
 
 1. Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.
 
 1. Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.
 
 
 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
 
Prevádzkovateľ osobných údajov je:
 
Prevádzkovateľ: Parkio – servicos informaticos, Lda.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Ieua - Incubadora Empresas Universidade Aveiro, Campus Santiago Edificio 1 3810-193 Aveiro, Portugalsko
E-mail: gdpr@parkio.eu
Telefónne číslo: [doplniť]
 
 1. Účely a právne základy spracúvania
 
účel právny základ
Účtovníctvo čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy
Personalistika a mzdy čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy
GDPR agenda čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti
Sieťová bezpečnosť a iná bezpečnosť čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Dodávateľské/Odberateľské zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Kontaktný formulár čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Firemný profil na sociálnej sieti Facebook čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Firemný profil na sociálnej sieti Instagram čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Firemný profil na sociálnej sieti Twitter čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Firemný profil na sociálnej sieti LinkedIn Corporation čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Mailchimp čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
hubspot.com čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
IS eparkio čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Google drive čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
Newsletter čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
Webová stránka (cookies) čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
Referencie čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby
 
 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa ALEBO tretej strany
 
oprávnený záujem charakteristika
Sieťová a iná bezpečnosť oprávnený záujem prevádzkovateľa na zaručení bezpečnosti - povinnosť podľa GDPR zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patrí aj evidencia činnosti subjektov pristupujúcich do prostredia prevádzkovateľa
Kontaktný formulár oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnú dotknuté osoby v záujme nadviazania vzájomnej komunikácie
Firemný profil na sociálnej sieti Facebook oprávnený záujem prevádzkovateľa prezentovať poskytované služby na svojom firemnom profile
Firemný profil na sociálnej sieti Instagram oprávnený záujem prevádzkovateľa prezentovať poskytované služby na svojom firemnom profile
Firemný profil na sociálnej sieti Twitter opravený záujem prevádzkovateľa na zvyšovaní povedomia o činnosti prevádzkovateľa
Firemný profil na sociálnej sieti LinkedIn Corporation opravený záujem prevádzkovateľa na zvyšovaní povedomia o činnosti prevádzkovateľa
Mailchimp opravený záujem prevádzkovateľa na efektívnej komunikácii s odberateľmi newslettra
IS eparkio oprávnený záujem prevádzkovateľa prehľadne evidovať osobné údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou
Google drive oprávnený záujem prevádzkovateľa prehľadne evidovať osobné údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou
hubspot.com oprávnený záujem prevádzkovateľa prehľadne evidovať osobné údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou
 
 1. Príjemcovia
 
Príjemca je každá osoba, ktorej prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania sprístupňujú nasledovným príjemcom:
 
 • osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe priameho poverenia prevádzkovateľa (zamestnanci, osoby pracujúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, a pod.)
 • sprostredkovatelia (poskytovateľ webhostingu);
 • štatutárny zástupca spoločnosti;
 • členovia orgánov spoločnosti (spoločníci);
 • štátne orgány (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, priestupkové orgány, a pod.);
 • zdravotné poisťovne, exekútor, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov;
 • príjemcom môže byť aj iný oprávnený subjekt.
 
 1. prenos do tretej krajiny a medzinárodnej organizácii
 
Prevádzkovateľ v zásade nevykonáva prenos osobných údajov do krajiny mimo územia EÚ (EHS) s výnimkou prenosu údajov, ktorý môže v niektorých prípadoch prebiehať, ak dotknutá osoba navštevuje/používa firemné profily prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade môže dochádzať k prenosu osobných údajov do Spojených štátov amerických a záruky ochrany osobných údajov sú poskytnuté štandardnými zmluvnými doložkami. Viac informácii je možné získať tu: Facebook; Instagram, Twitter; Linkedin, , Mailchimp, HubSpot, Google drive.
 
 1. Doba uchovávania
 
Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doby uchovávania/lehoty na vymazanie alebo kritéria na ich určenie sú zdokumentované v záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti.  
 
 1. Práva dotknutej osoby
 
Dotknuté osoby majú tieto práva:
 
 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov
 
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 
 1. Právo na prístup k osobným údajom
 
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 
 1. Právo na opravu
 
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov. S ohľadom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 
 1. Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
 
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ako prevádzkovateľ môžeme byť viazaní zákonnou povinnosťou alebo môžeme osobné údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu. Ak náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany) prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.
 
 1. Právo na obmedzenie spracúvania
 
Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • dotknutá osoba poprela presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale dotknutá osoba odmieta výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
 
 1. Právo na prenosnosť údajov
 
Ak dotknutá osoba požiada, aby sme jej osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi, odovzdávame osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, určenému subjektu.
 
 1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 
 1. Spracúvanie založené na súhlase (právo odvolať súhlas)
 
V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
 1. Právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu
 
Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť s návrhom, podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka: www.uoou.sk.
 
 1. Lehota na odpoveď
 
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu budeme dotknutú osobu informovať.
 
 1. Kontaktný bod
 
Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u prevádzkovateľa, a to e-mailom na adresu: gdpr@parkio.eu alebo písomne na korešpondenčnú adresu: Parkio – servicos informaticos, Lda., Ieua - Incubadora Empresas Universidade Aveiro, Campus Santiago Edificio 1 3810-193 Aveiro, Portugalsko.
 
Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.
 
 1. Poskytovanie osobných údajov
 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a teda poskytovanie údajov nám ako prevádzkovateľovi, keďže sme súkromnoprávny subjekt, nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak máte záujem s nami uzatvoriť zmluvu, poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade je poskytovanie zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, poskytuje ich dobrovoľne. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá na dotknutú osobu negatívne následky.
 
 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
 
Prevádzkovateľ nepoužíva tzv. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 
 1. Spracúvanie na ďalší účel
 
Pri spracúvaní rešpektujeme zásadu obmedzenia účelu spracúvania, t. z., že údaje spracúvame len na základe konkrétne určeného, výslovne uvedeného a legitímneho účelu s výnimkou prípadu, ak pôjde o spracúvanie na zlučiteľný účel. Spracúvanie na iný účel je možné tiež založiť na súhlase dotknutej osoby, práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Na zistenie toho, či iný účel je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, pred začatím spracúvania vykonáme tzv. test zlučiteľnosti, v rámci ktorého zohľadníme:
 
 1. akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10 GDPR;
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
 
 1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
 
 • Charta základných práv Európskej únie (článok 8)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z  12. júla 2002 , týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (konsolidované znenie)
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 
 1. POUŽÍVANIE cookies
 
Webová stránka www.parkio.eu používa cookies, ktoré zbierajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania. Cookies sa používajú na rôzne účely, napr. na zaznamenávanie voľby, ktorú užívateľ počas prehliadania webovej stránky vykonal alebo zaznamenávanie aktivity užívateľa počas prehliadania webovej stránky. Je možné ich používať aj na zapamätanie si ľubovoľných informácii, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov na webovej stránke. Ich používanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Podľa GDPR (rec. 30) sú cookies definované ako online identifikátory, ktoré sa v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu, a preto sú podľa GDPR považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ môže cookies používať iba so súhlasom používateľa. Používateľ môže udelený súhlas s cookies kedykoľvek odvolať. Každý užívateľ môže vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s použitím cookies pri návšteve webovej stránky prostredníctvom nástroja na spravovanie súhlasu (banner, CMP, lišta). V prípade, ak užívateľ nevyjadrí súhlas s použitím cookies, tieto sa na webovej stránke neaktivujú.
 
Používame nasledovné cookies:
 
názov cookie poskytovateľ typ platnosť účel
__cf_bm hubspot.com HTTP 1 deň Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. Je to výhodné pre webové stránky, aby
mohli robiť správy o používaní ich webovej stránky.
embed/v3/counters.gif forms.hsforms.com Pixel vymaže sa po ukončení relácie Používa sa na implementáciu formulárov na webovej stránke.
G_ENABLED_IDPS parkio.eu HTTP 2913821 dní Používa sa na bezpečné prihlásenie na webovú stránku pomocou účtu Google.
oauth2_cs::#.apps.googleusercontent.com accounts.google.com HTML vymaže sa po ukončení relácie Používa sa na bezpečné prihlásenie na webovú stránku pomocou účtu Google.
PHPSESSID parkio.eu HTTP vymaže sa po ukončení relácie Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami stránky.
lang parkio.eu HTTP 29 dní Pamätá si užívateľom zvolenú jazykovú verziu webovej stránky.
__hssc parkio.eu HTTP 1 deň Identifikuje, či je potrebné aktualizovať údaje cookie v prehliadači návštevníka.
__hssrc parkio.eu HTTP vymaže sa po ukončení relácie Používa sa na rozpoznanie prehliadača návštevníka pri opätovnom vstupe na webovú stránku.
__hstc parkio.eu HTTP 179 dní Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať štatistické údaje o správaní návštevníkov
_ga parkio.eu HTTP _ga parkio.eu
_gat parkio.eu HTTP 1 deň Cookie používané službou Google Analytics na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.
_gid parkio.eu HTTP 1 deň Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_hjAbsoluteSessionInProgress parkio.eu HTTP _hjAbsoluteSessionInProgress parkio.eu
_hjDonePolls parkio.eu HTTP 1 rok Nastavte, keď používateľ minimalizuje panel dotazníka. Súbor cookie zaisťuje, že panel zostane minimalizovaný
_hjDonePolls parkio.eu HTML Pernamentná Nastavte, keď používateľ minimalizuje panel dotazníka. Súbor cookie zaisťuje, že panel zostane minimalizovaný
_hjFirstSeen parkio.eu HTTP 1 deň Tento súbor cookie sa používa na zistenie, či návštevník už navštívil webovú stránku, alebo či ide o nového návštevníka
_hjIncludedInPageviewSample parkio.eu HTTP 1 deň Používa sa na zistenie, či sú navigácia a interakcie používateľa zahrnuté do analýzy údajov webovej lokality.
_hjIncludedInSessionSample parkio.eu HTTP 1 deň Registruje údaje o správaní návštevníkov webu. Používa sa na internú analýzu a optimalizáciu webových stránok.
_hjSession_# parkio.eu HTTP 1 deň Zhromažďuje štatistiky o návštevách návštevníka na webovej stránke, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webovej stránke a aké stránky ste čítali.
hjSessionUser_# parkio.eu HTTP 1 rok Zhromažďuje štatistiky o návštevách návštevníka na webovej stránke, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webovej stránke a aké stránky ste čítali.
_hjTLDTest parkio.eu HTTP vymaže sa po ukončení relácie Registruje štatistické údaje o správaní používateľov na webovej stránke. Používa ho na interné analýzy prevádzkovateľ webovej stránky.
hubspotutk parkio.eu HTTP 179 dní Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať štatistické údaje o správaní návštevníkov.
__ptq.gif hubspot.com Pixel vymaže sa po ukončení relácie Odošle marketingovej platforme Hubspot údaje o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.
_fbp parkio.eu HTTP 3 mesiace Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od tretej strany
_fw_crm_v parkio.eu HTTP 1 rok Zhromažďuje informácie o preferenciách používateľov a/alebo interakcii s obsahom webovej kampane – používa sa na
ads/ga-audiences google.com Pixel vymaže sa po ukončení relácie Používa ho Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, ktorí pravdepodobne konvertujú na zákazníkov na základe online správania návštevníka na rôznych webových stránkach.
fr facebook.com HTTP 3 mesiace Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
tr facebook.com Pixel vymaže sa po ukončení relácie Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
#-#-#-#-# parkio.eu HTML Pernamentná Nezaradené
 
Nevyhnutné cookies: Sú potrebné pre použiteľnosť stránky. Pomáhajú vytvárať webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu plnohodnotne fungovať bez týchto súborov cookies.
 
Štatistické cookies: Pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
 
Marketingové cookies: Používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich účelom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre konkrétnych užívateľov, a tým významnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
 
 1. Zmeny pravidiel SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Znenie týchto pravidiel spracúvania osobných údajov sme oprávnení zmeniť, najmä v prípade potreby zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spracúvania osobných údajov, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť práva dotknutých osôb, vhodným spôsobom ich na to s dostatočným predstihom upozorníme.
 
Tento dokument je pravidelne aktualizovaný.