Parkio.eu
Parkio.eu
Všeobecné obchodné podmienky
 
I.
Všeobecné ustanovenia
 
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán (našej spoločnosti a našich klientov) vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služby, proces objednania našich služieb, ako aj poskytnutia služby. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom služby a Objednávateľom. V prípade, že zmluvné strany uzavrú zmluvu, v ktorej si dojednajú ustanovenia odchýlne od týchto VOP, majú takéto ustanovenia prednosť pred VOP a VOP sa na daný zmluvný vzťah budú uplatňovať iba v rozsahu, ktorý nie je v zmluve o poskytovaní služieb upravený odchýlne.
 
II.
Definícia pojmov
 
 1. Poskytovateľ služby
 
Parkio - Serviços Informáticos, Lda
Sídlo: Ieua - Incubadora Empresas Universidade Aveiro, Campus Santiago Edificio 1 3810-193 Aveiro
Registrácia: Conservatória do Registo Comercial Coimbra, číslo: 514609206
Konajúca prostredníctvom: Konateľa
Identifikačné číslo: 514609206
Daňové identifikačné číslo: 514609206
E-mail: helpdesk@eparkio.sk, admin@parkio.eu
Webové sídlo: www.eparkio.com, www.eparkio.sk, www.parkio.eu
 
Poskytovateľ služby poskytuje infraštruktúru služby a vykonáva prenos dát vznikajúcich v procese aktivácie platby elektronických parkovacích poukážok alebo parkovacích lístkov bez toho, aby vystupoval ako predajca parkovacej doby alebo poskytovateľ parkovacej plochy. Poskytovateľ služby hodnotu Používateľom čerpaných Kreditov poukáže Parkovacej spoločnosti alebo Obci na základe osobitne medzi nimi dohodnutých podmienok.
 
 1. Používateľ
 
Fyzická osoba alebo Právnická osoba, ktorá využíva infraštruktúru poskytovanú Poskytovateľom služby v rámci služby PARKIO, aby prostredníctvom aktivácie elektronických parkovacích poukážok alebo parkovacích lístkov zabezpečila úhradu parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam alebo Obciam. Zaparkovaním motorového vozidla na spoplatnenom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Používateľ do právneho vzťahu s Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou v závislosti na tom, aké parkovacie miesto mieni využiť. Používateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala ako Používateľ služby PARKIO prostredníctvom niektorého z webových sídiel Poskytovateľa služby uvedených v týchto VOP.
 
 1. Spotrebiteľ
 
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá využíva naše služby na základe zmluvy o poskytnutí služieb, ak naša služba neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.
 
 1. Služby
 
Službami sú všetky služby poskytované Poskytovateľom služby prostredníctvom webových sídiel  Poskytovateľa služby www.eparkio.com, www.eparkio.sk, www.parkio.eu a aplikácie, ďalej aj ako služba PARKIO.
 
 1. Parkovacia spoločnosť
 
Právnická alebo fyzická osoba poskytujúca parkovaciu plochu za odplatu. Zaparkovaním motorového vozidla Používateľom na Parkovacou spoločnosťou spoplatnenom parkovacom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Parkovacia spoločnosť do právneho vzťahu s Používateľom.
 
 1. Obec
 
Právnická osoba majúca postavenie Obce v právnom zmysle prípadne mestská časť Obce, ak má podľa zákona postavenie Obce, ktorá spoplatňuje využívanie verejných parkovacích plôch v územnom obvode obce. Zaparkovaním motorového vozidla Používateľom na Obcou spoplatnenom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Obec do právneho vzťahu s Používateľom.
 
 1. Kredit
 
Na účely služby PARKIO definovaná premenná, kde 1 Kredit = 1 EUR (vrátane DPH) uhradenej Používateľom Poskytovateľovi služby. Pri využití služby PARKIO sa na základe Potvrdzujúcej SMS zníži počet Kreditov zakúpených Používateľom, a to adekvátne výške parkovacieho poplatku požadovaného Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou v lokalite určenej Aktivačnou SMS. Analogicky sa počet Kreditov zníži pri čerpaní iných spoplatňovaných služieb v súvislosti so službou PARKIO (napr. manipulačný poplatok pri Redemácii kreditov, Doplnkové služby).
 
 1. Redemácia kreditov
 
Vrátenie finančnej hodnoty Používateľom nespotrebovaných Kreditov na základe písomnej žiadosti Používateľa po znížení o manipulačný poplatok v zmysle Cenníka.
 
 1. Doplnková služba
 
Služby osobitne aktivované Používateľom na www.parkio.eu ak sú Poskytovateľom služby poskytované (napr. zasielanie faktúr a pod.).
 
 1. Cenník
 
Na www.parkio.eu aj v mobilných aplikáciách PARKIO, uverejnené výšky parkovacích poplatkov Parkovacích spoločností a Obcí, ako aj ceny Doplnkových služieb a manipulačných poplatkov Poskytovateľa služby.
 
 1. Preferované evidenčné čísla vozidiel
 
Evidenčné číslo pridelené motorovému vozidlu, ktoré Používateľ prevažne využíva a v súvislosti s parkovaním ktorého využívanie služby PARKIO z uvedeného dôvodu najčastejšie predpokladá. Preferované evidenčné číslo vozidla je pri registrácii povinný údaj.
 
III.
Registrácia
 
 1. Využívať službu PARKIO sú oprávnené osoby po zaregistrovaní sa na adrese www.parkio.eu, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony a ktoré dosiahli vek 18 rokov. Registrácia sa uskutočňuje uvedením nasledovných údajov:
 
 1. prihlasovacieho mena pre komunikáciu so systémom cez webové rozhranie v sieti internet;
 2. hesla určeného Používateľom pre prístup k vyhradeným častiam systému cez webové rozhranie;
 3. mena, priezviska a titulu, alebo obchodného mena alebo názvu Používateľa;
 4. e-mailovej adresy pre komunikáciu, pokiaľ ju Používateľ má zriadenú;
 5. preferovaného evidenčného čísla vozidla.
 
 1. Za správnosť a úplnosť údajov požadovaných pri registrácii zodpovedá v celom rozsahu Používateľ.
 
 1. Poskytovateľ služby je oprávnený zamietnuť registráciu Používateľa.
 
 1. Predpokladom využívania služby PARKIO je vykonanie úhrady ceny Kreditov Používateľom Poskytovateľovi služby pri, alebo kedykoľvek po registrácii Používateľa v službe PARKIO. Počet Kreditov je Používateľ oprávnený kedykoľvek dopĺňať zakúpením Kreditov za účelom zachovania svojej bonity na účely úhrady parkovacích poplatkov v službe PARKIO (v prípade nedostatočného počtu Kreditov pre úhradu požadovanej doby parkovania v požadovanom mieste parkovania systém neodošle Potvrdzovaciu SMS a nárok na využitie služby PARKIO pre tento prípad nevzniká).
 
 1. Registráciou Používateľ vyjadruje výslovný súhlas s týmito VOP. Úspešným ukončením procesu registrácie vzniká medzi Poskytovateľom služby a Používateľom Zmluva o využívaní služieb PARKIO, ktorá sa spravuje týmito VOP.
 
 1. Používateľovi bude umožnené využívanie služby PARKIO bezprostredne po pripísaní ceny Kreditov na účet Poskytovateľa služby a rozpoznaní tejto skutočnosti automatickým systémom Poskytovateľa služby, alebo priradením došlej platby operátorom Poskytovateľa služby, v prípade, že systém z akejkoľvek príčiny platbu nerozpozná.
 
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Registračné podmienky.
 
IV
Popis služby a využívanie služby
 
 1. Pri začatí parkovania a pred prvým opustením vozidla Používateľ zašle Aktivačnú SMS.
 
 1. Aktivačná SMS musí vždy obsahovať požadovanú dobu parkovania, a to v minútach alebo
hodinách v súlade s pokynmi na www.parkio.eu. Ak nie sú v Aktivačnej SMS uvedené iné údaje okrem doby parkovania, systém eviduje lokalitu parkovania v súlade s Preferovanou lokalitou a Preferovaným evidenčným číslom vozidla, ktoré zadal Používateľ pri registrácii v službe PARKIO. Ak Používateľ nemá v úmysle parkovať v inej ako Preferovanej lokalite alebo uhrádzať parkovací poplatok pre parkovania vozidla s iným ako Preferovaným evidenčným číslom vozidla, je povinný v Aktivačnej SMS uviesť údaj o lokalite parkovania a o evidenčnom čísle parkovaného vozidla, inak bude úhrada parkovacieho poplatku realizovaná vo vzťahu k prednastaveným preferovaným údajom.
 
 1. Používateľ berie na vedomie, že lokalizácia Používateľa systémom PARKIO nie je možná a ak aktivácia elektronickej parkovacej poukážky, resp. elektronického parkovacieho lístka zlyhá alebo bude vykonaná nesprávne v dôsledku chybného alebo systémom nerozpoznaného zadania lokality parkovania v Aktivačnej SMS, nepreberá Poskytovateľ služby žiadnu zodpovednosť.
 
 1. Používateľ berie na vedomie, že plne zodpovedá za správne a úplné uvedenie evidenčného čísla vozidla. Poskytovateľ služby nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade chybného alebo neúplne zadaného evidenčného čísla vozidla, a to ako pri zadaní preferovaného evidenčného čísla vozidla pri registrácií, tak iného, než preferovaného čísla v Aktivačnej SMS a z toho vyplývajúce nesprávne alebo neúčinné aktivovanie elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka.
 
 1. Odoslanú Aktivačnú SMS nie je možné zrušiť ani modifikovať jej obsah, a teda nie je možné zrušiť odúčtovanie výške parkovacieho poplatku zodpovedajúceho počtu Kreditov Používateľa. V prípade chybných údajov v Aktivačnej SMS je Používateľ povinný zaslať novú Aktivačnú SMS. Obsah predchádzajúcej vety tým nie je dotknutý. Správnosti vyplnenia Aktivačnej SMS je Používateľ povinný venovať náležitú pozornosť a preberá za ňu jej odoslaním výhradnú zodpovednosť.
 
 1. Systém potvrdí Aktivačnú SMS zaslaním Potvrdzujúcej SMS. Potvrdzujúca SMS preukazuje platnú aktiváciu elektronickej parkovacej poukážky, resp. elektronického parkovacieho lístka. V prípade nedostatočného počtu Kreditov pre úhradu požadovanej doby parkovania v určenej lokalite parkovania nebude Potvrdzujúca SMS zaslaná a parkovanie nebude kryté. V takomto prípade môže byť Používateľovi zaslaná SMS o nedostatočnej bonite. Potvrdzujúca SMS je pri obvyklých prenosových časoch a funkčnosti prenosového systému prevádzkovaného mobilnými operátormi doručovaná maximálne do 3 minút od odoslania, spravidla však do niekoľkých sekúnd. V prípade nedoručenia Potvrdzujúcej SMS je Používateľ povinný kontaktovať technickú podporu systému PARKIO (tzv. HELP DESK) podľa pokynov uvedených na www.parkio.eu a využiť iný spôsob úhrady parkovacieho poplatku akceptovaný Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou.
 
 1. Výšku parkovacieho poplatku pre konkrétnu lokalitu a dobu parkovania určuje Parkovacia spoločnosť, resp. Obec. Používateľ berie na vedomie, že pred využitím služby PARKIO sa musí informovať o príslušnej výške parkovacieho poplatku. Odoslaním Aktivačnej SMS Používateľ bezvýhradne akceptuje výšku parkovacieho poplatku a podmienky parkovania určené Parkovacou spoločnosťou, resp. Obcou aktuálne v mieste a čase.
 
 1. Údaje o Parkovacích spoločnostiach a Obciach zapojených do systému PARKIO sú uvedené na www.parkio.eu, a to vrátane výšky nimi určených parkovacích poplatkov. Poskytovateľ služby nepreveruje správnosť informácií, ktoré sú mu Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou poskytované za účelom ich uvedenia na www.parkio.eu, a teda tieto iba preberá a nezodpovedá za ich obsah.
 
 1. V prípade, ak Obec alebo Parkovacia spoločnosť výšku poplatkov za parkovanie určuje odlišne, napr. určením rôznych parkovacích poplatkov podľa zóny parkovania a Používateľ v Aktivačnej SMS uvedie lokalitu parkovania, avšak neuvedie platný údaj o zóne parkovania, aktivuje sa automaticky elektronický parkovací lístok, resp. elektronická parkovacia poukážka pre zónu z najvyšším parkovacím poplatkom.
 
 1. Obce a Parkovacie spoločnosti obvykle spoplatňujú parkovanie v začatých stanovených časových intervaloch (najčastejšie hodina, pol hodina, 15 a 20 minút) a ich celých násobkoch. Z uvedeného dôvodu nie je možné Aktivačnou SMS aktivovať parkovací lístok, resp. parkovaciu poukážku pre kratší čas, ako je najmenší takto stanovený časový interval alebo jeho celý násobok. V prípade, že Používateľ uvedie v Aktivačnej SMS časový údaj o dĺžke parkovania nespĺňajúci túto podmienku, aktivuje sa automaticky elektronický parkovací lístok alebo poukážka na najbližší možný vyšší časový interval, než uviedol Používateľ v Aktivačnej SMS, alebo sa parkovací lístok neaktivuje a Používateľovi príde miesto Potvrdzujúcej SMS Chybová SMS a je nutné zaslať novú Aktivačnú SMS so správnymi údajmi.
 
 1. Používateľ nemá voči Obci, Parkovacím spoločnosti ani Poskytovateľovi služby nárok na vrátenie platby alebo neodúčtovanie Kreditov zodpovedajúcich Používateľom nespotrebovanej dobe parkovania uvedenej v Aktivačnej SMS potvrdenej Potvrdzujúcou SMS.
 
 1. V prípade, ak si Používateľ aktivoval Doplnkovú službu Upozorňujúca SMS bude mu Poskytovateľom služby za odplatu v zmysle Cenníka (odpočítaním z predplatených Kreditov Používateľa ) zaslaná 10 minút pred uplynutím aktuálne aktivovanej doby parkovania notifikácia o blížiacom sa uplynutí aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS.
 
 1. Používateľ je oprávnený kedykoľvek predĺžiť dobu kontinuálneho parkovania zaslaním novej Aktivačnej SMS pred uplynutím doby parkovania podľa aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS. Odporúča sa zaslanie novej SMS aspoň 5 minút pred uplynutím parkovania podľa aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS, doba parkovania podľa novej Aktivačnej SMS sa zaradí kontinuálne bezprostredne za predchádzajúcu, a to bez akéhokoľvek časového prekrytia. Ustanovenia o Potvrdzujúcej SMS sa použijú rovnako aj v prípade podľa tohto bodu. Pri predlžovaní kontinuálnej doby parkovania podľa tohto bodu, ako aj pri prvotnom zaparkovaní je Používateľ povinný sa ubezpečiť, že si neaktivuje parkovanie na dobu dlhšiu, než je prípadnou lokálnou úpravou, alebo dopravným značením povolené maximálne kontinuálne parkovanie.
 
 1. Používateľ je pri využívaní služby PARKIO povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na využívanie verejných parkovacích plôch, ako aj pravidlá cestnej premávky a pokyny policajných orgánov. Osobitne musí Používateľ dodržať ustanovenia o maximálne prípustnej dobe odstavenia vozidla v zónach s obmedzenou dobou parkovania; zodpovednosť nesie výlučne Používateľ. V prípade využitia parkovacích plôch Parkovacích spoločností je Používateľ povinný dodržať podmienky užívania stanovené príslušnou Parkovacou spoločnosťou.
 
 1. Snahou Poskytovateľa služby je vysoká dostupnosť služby PARKIO. Používateľ berie na vedomie, že služba PARKIO je založená na prenose rádiovým vlnami, a teda Poskytovateľ služby sa nemôže zaručiť za neprerušené a bezporuchové fungovanie služby, najmä technického systému, ktorý je základom služby, vrátane potrebných mobilných prenosových zariadení, alebo za určité doby prenosu a prenosné kapacity, ako napríklad v prípade SMS. V prípade nedostupnosti služby PARKIO treba využiť dostupné primárne možnosti úhrady parkovacích poplatkov určené príslušnou Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou (napr. parkovacie automaty, listinné parkovacie lístky a pod.).
 
 1. Poskytovateľ služby nepreberá zodpovednosť za konanie ani prípadné pochybenia kontrolných orgánov, ktoré Obec alebo Parkovacie spoločnosti používajú na výkon kontroly úhrady parkovacích poplatkov.
 
 1. Používateľ je oprávnený využívať bezplatný elektronický prístup do vyznačenej časti na www.parkio.eu obsahujúcej prehľad o Používateľom aktivovaných a Poskytovateľom služby potvrdených parkovaniach uskutočnených systémom, ako aj o pohyboch a stave Kreditov aktuálne využiteľných Používateľom.
 
V.
Platobné podmienky
 
 1. Poskytovateľ služby vykonáva zúčtovanie parkovacích poplatkov na základe osobitných. zmluvných vzťahov uzavretých s Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou, a to úhradou Používateľom využitej doby parkovania na základe Potvrdzujúcej SMS iniciovanej Aktivačnou SMS. Úhrada je vykonávaná Poskytovateľom služby na účet Obce alebo Parkovacej spoločnosti, a to v zúčtovacích obdobiach a za podmienok dojednaných osobitne medzi Poskytovateľom služby a Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou.
 
 1. O výšku parkovacieho poplatku sa zníži počet Kreditov zakúpených Používateľom u Poskytovateľa služby, a to okamihom odoslania Potvrdzujúcej SMS Poskytovateľom služby Používateľovi.
 
 1. Cenu za Kredit je možné uhradiť platobnou kartou alebo inou z možností ponúkaných Poskytovateľom služby.
 
 1. Celková cena za poskytnutie Služby je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poskytovateľ služby nie je platca dane z pridanej hodnoty, preto k cene nie je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty.
 
VI.
Bezpečnosť a zodpovednosť Používateľa
 
 1. Používateľ je povinný bezpečne nakladať so svojim mobilným telefónom alebo inými zariadeniami používanými pri využívaní Služieb. Za bezpečné nakladanie nemožno považovať predovšetkým zanechanie mobilného telefónu (SIM karty) alebo iného zariadenia používaného pri využívaní Služby v odstavenom vozidle alebo v miestnostiach alebo na miestach, do ktorých bez značného úsilia môžu získať prístup nepovolané tretie osoby.
 
 1. Používateľ je povinný mať mobilný telefón alebo iné zariadenie, ktoré používa pri využívaní Služby trvale zabezpečené. V prípade podozrenia, že došlo k sprístupneniu zariadenia neoprávneným tretím osobám, je Používateľ povinný bezodkladne vykonať nápravu. Rovnako je Používateľ povinný uchovávať v tajnosti prístupové heslo zadané pri registrácii pre využívanie osobnej Používateľskej oblasti na www.parkio.eu a v prípade podozrenia, že došlo k sprístupneniu hesla neoprávneným tretím osobám vykonať bezodkladne zmenu prístupového hesla.
 
 1. Ak dôjde v službe PARKIO k aktivácii elektronických parkovacích lístkov, resp. elektronických parkovacích poukážok s použitím mobilného telefónu alebo iného technického zariadenia, zodpovedá Používateľ za každé takéto použitie bez ohľadu na skutočnosť, aká osoba fakticky prostredníctvom takéhoto koncového zariadenia so systémom PARKIO komunikuje, a znáša všetky náklady na parkovacie poplatky, vyjadrené odpočítaním zodpovedajúceho počtu Kreditov, ktoré takto vznikli a to až do okamihu vykonania zablokovania platobnej karty Používateľom.
 
 1. Používateľ súhlasí s tým, aby mu boli akékoľvek oznámenia Poskytovateľa služby, a to vrátane právne významných, zasielané prostredníctvom správ email, SMS alebo iných elektronických médií. Ak Používateľ neoznámi Poskytovateľovi služby zmenu svojich údajov aktuálne zadaných Používateľom v službe PARKIO (v rozsahu vyžadovanom pri registrácii), potom sa považujú za doručené oznámenia Poskytovateľa služby zaslané na poslednú Používateľom v službe PARKIO zadanú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
 
 1. Používateľ je oprávnený využívať Služby výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito VOP, pokynmi Poskytovateľa a v súlade s dobrými mravmi.
 
 1. Používateľ sa zaväzuje používať Služby výlučne pre vlastné potreby. Používateľ nie je oprávnený Služby v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám.
 
 1. Používateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky Služieb, rovnako tak sa Používateľ zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup Službám.
 
 1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť poskytovanie Služby, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.
 
 1. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitami, vizuálom a informačným obsahom Služieb patria Poskytovateľovi služieb.
 
 1. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu (vrátane ušlého zisku), ktorú svojou činnosťou prostredníctvom Služieb, či už vedome alebo z nedbanlivosti spôsobil.
 
VII.
Ukončenie zmluvy
 
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služieb bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané Poskytovateľovi služby najneskôr v posledný deň lehoty.
 
 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služieb uplatňuje zaslaním oznámenia na adresu admin@parkio.eu, helpdesk@eparkio.sk
 
 1. Poskytovateľ služby v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa uskutoční Redemáciu Kreditov za účelom správneho vrátenia hodnoty Používateľom nespotrebovaných Kreditov. Poskytovateľ služby vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Poskytovateľom služby nedohodnú inak.
 
 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby. V zmysle uvedeného Spotrebiteľ vyhlasuje, že Poskytovateľovi služby prijatím týchto VOP udeľuje výslovný súhlas na poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, týmto súhlasom stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby.
 
 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy o Službách a pred začatím poskytovania Služieb udelil výslovný súhlas podľa predchádzajúceho bodu, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi služby iba Kredity za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 
 1. Používateľ je oprávnený Zmluvu o využívaní služieb PARKIO, kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu vypovedať, a to písomne zaslaním na adresu Poskytovateľa služby alebo e-mailom zaslaným na adresu admin@parkio.eu. Výpovedná doba je 7 dní odo dňa doručenia výpovede Poskytovateľovi služby. V prípade výpovede podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov za účelom preukazného a správneho vrátenia hodnoty Používateľom nespotrebovaných Kreditov. Požiadavka písomnej formy žiadosti o Redemáciu kreditov musí byť bezpodmienečne dodržaná.
 2. Poskytovateľ služby osobitne upozorňuje, že Používateľ nie je povinný pre zachovanie trvania Zmluvy o využívaní služieb PARKIO udržiavať akúkoľvek úroveň zakúpených Kreditov. Používateľ tak môže byť zaregistrovaný a službu PARKIO nevyužívať bez vplyvu na trvanie zmluvného vzťahu.
 
 1. Poskytovateľ služby je oprávnený Zmluvu o využívaní služieb PARKIO vypovedať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, a to zaslaním oznámenia Používateľovi; výpovedná doba je 7 dní od vykonania oznámenia. Pre vrátenie hodnoty Používateľom prípadne nespotrebovaných Kreditov sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov; požiadavka písomnej formy žiadosti o redemáciu musí byť bezpodmienečne dodržaná.
 
 1. Poskytovateľ služby vykoná blokáciu Používateľa v službe PARKIO v prípade ukončenia Zmluvy o využívaní služieb PARKIO. S vykonaním zablokovania Používateľa v službe Poskytovateľom služby nie je bez pristúpenia ďalšej právnej skutočnosti predpokladanej týmito VOP spojené ukončenie Zmluvy o využívaní služieb PARKIO.
 
Zodpovednosť Poskytovateľa služby
 
 1. Zodpovednosť Poskytovateľa služby za akúkoľvek škodu vzniknutú Používateľovi je vylúčená v prípade, ak Poskytovateľ služby vedome neporušil svoju povinnosť pri prevádzkovaní služby PARKIO vyplývajúcu z týchto VOP, ako aj v prípade, ak Používateľ nepostupoval v súlade s týmito VOP alebo ich porušil.
 
 1. Je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa služby za prerušenia, zlyhania alebo omeškania prenosu dát a ciest dátového prenosu, poškodenia dát, skrátenia dát, poškodenia alebo skrátenia obsahu prenášaných dát a informácií v súvislosti s využitím služby PARKIO.
 
 1. Poskytovateľ služby nie je mobilným operátorom ani poskytovateľom prenosu dát v internetovej sieti a za akékoľvek následky vyplývajúce z nedostatočného alebo nesprávneho alebo nestabilného poskytovania ich služieb nenesie zodpovednosť.
 
 1. Používateľ je vždy povinný vykonať opatrenia potrebné na predchádzanie hroziacej škode a zmiernenie jej rozsahu a to spôsobom konania vyplývajúcim z jednotlivých ustanovení týchto VOP a takýto spôsob konania z ich textu nevyplýva tak iným primeraným a účelným spôsobom.
 
IX.
Reklamácia
 
 1. Poskytovateľ služby zodpovedá za to, že poskytovaná Služba bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom Služby a uzavretou zmluvou počas celej doby poskytovania Služby. Pokiaľ sa Spotrebiteľ domnieva, že Služba nebola poskytnutá v primeranej a / alebo dojednanej kvalite, rozsahu alebo nesúhlasí so správnosťou odčítania Kreditov, môže si u Poskytovateľa služby uplatniť reklamáciu.
 
 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu u Poskytovateľa služby písomne na e-mailovej adrese helpdesk@eparkio.sk. Ak to bude potrebné, na uvedenú e-mailovú adresu môže Spotrebiteľ Poskytovateľovi služby adresovať aj iné sťažnosti a podnety.
 2. Spotrebiteľ je povinný uplatniť si reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však do 30 kalendárnych dní, inak jeho právo na reklamáciu zaniká.
 
 1. Reklamácia musí obsahovať uvedenie identifikačných údajov Spotrebiteľa, informáciu o spôsobe zaslania informácie o vybavení reklamácie, podrobný popis, čo Spotrebiteľ považuje za vadu alebo v čom podľa Spotrebiteľa vada spočíva, určenie času, kedy k vade došlo a / alebo kedy ju Spotrebiteľ zaregistroval a určenie, ktorý nárok z vád si Spotrebiteľ uplatňuje.
 
 1. Poskytovateľ služby prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu potvrdí spôsobom uvádzaným v reklamácii na zaslanie informácie o vybavení reklamácie.
 
 1. Poskytovateľ služby nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo nedodržaním podmienok poskytnutia Služby zo strany Spotrebiteľa, porušením povinností Spotrebiteľa, poskytnutím neúplných, nepravdivých alebo nepresných údajov zo strany Spotrebiteľa alebo z iných dôvodov, ktorým Poskytovateľ služby pri odbornej starostlivosti nemohol predísť.
 
 1. Deň, v ktorý bola reklamácia doručená Poskytovateľovi služby sa považuje za deň začatia reklamačného konania. Pokiaľ reklamácia neobsahuje všetky nevyhnutné informácie v zmysle čl. IX, bod 4 VOP, začína reklamačné konanie až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Objednávateľ nedoplní chýbajúce údaje ani po výzve Poskytovateľa služby, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 
 1. Ak si Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ služby je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si Spotrebiteľ uplatňuje, je Poskytovateľ služby povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej Služby zo strany Poskytovateľa služby.
 
 1. O vybavení reklamácie Poskytovateľ služby vydá písomný doklad (potvrdenie o vybavení reklamácie) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad doručí Spotrebiteľovi spôsobom, ktorý Spotrebiteľ určil na zaslanie vybavenia reklamácie. Spolu s odovzdaním písomného dokladu Poskytovateľ služby splní povinnosti, ktoré mu z reklamácie vyplynuli.
 
 1. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytla vada, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ služby je povinný́ vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ služby. Alebo sa Poskytovateľ služby a Spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú Službu poskytovanú Poskytovateľom služby.
 
 1. Ak sa na poskytovanej Službe objavila neodstrániteľná vada, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny za poskytnutie Služby. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z fakturovanej ceny za poskytnutie Služby sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Poskytovateľ služby. Alebo sa Poskytovateľ služby a Spotrebiteľ môžu dohodnúť na vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú Službu poskytovanú Poskytovateľom služby. Alebo má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 
 1. Ak sa na poskytovanej Službe nezistila žiadna vada, Poskytovateľ služby reklamáciu s odôvodnením zamietne.
 
X.
Alternatívne riešenie sporov
 
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ služby porušil jeho práva.
 
 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.
 
 1. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 
 1. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 
XI.
Záverečné ustanovenia
 
 1. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému Poskytovateľ služby podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.
 
 1. Zmluva o poskytovaní Služieb a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci, ako aj tieto VOP a záväzkové vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú slovenským právnym poriadkom, ak nie je dohodnuté inak.
 
 1. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy medzi Poskytovateľom služby a Používateľom alebo týchto VOP, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nie je dohodnuté inak.
 
 1. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej zmluvy o poskytovaní služieb. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasená.
 
 1. Podmienky ochrany osobných údajov sú dostupné tu.
 
 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
 
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 
 1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny a doplnenia týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 
 1. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021